MUSHROOM FOUNDATION OF INDIA

OYSTER  MUSHROOM

MUSHROOM FOUNDATION OF INDIA

BUTTON MUSHROOM

MIKLY MUSHROOM

PADDY STRAW MUSHROOM

​​


Dr.V.PRAKASAM, Ph.D.

FOUNDER- CHAIRMAN

MUSHROOM FOUNDATION OF INDIA

28-A, SHANMUGARAJA PURAM

SELVAPURAM (NORTH)

COIMBATORE 641 026        TAMIL NADU   INDIA

Mobile:             +91 98422 43797

Email: prakasamv@gmail.com      vprakasam@tnau.ac.in

mushroomfi2013@gmail.com